Simulador de l'impost de plusvàlua a Barcelona

El simulador online de plusvàlua municipal de Barcelona us permetrà calcular l'import que hauríeu de pagar en el moment de tramitar l'impost per increment de valor del sòl, essent la quota resultant de caràcter merament orientatiu. Per a la tramitació i obtenció de l’import exacte es pot posar en contacte amb nosaltres.

Atenció! Aquest simulador es pot veure afectat per la sentència del 26 d'octubre de 2021 del tribunal constitucional. Està pendent d'adaptar-se a la modificació de la Llei d'hisendes locals que va realitzarse al Real Decret-Llei 26/2021, de 8 de novembre, així com de l'ordenança fiscal de l'Ajuntament.

Resultat

Introdueixi les dades i apreti Calcular per visualitzar el resultat.