Informació detallada sobre Protecció de Dades


Responsable

SEGURA-ILLA ASSESSORS, SL domiciliada a 08006 Barcelona, Av. Diagonal 474, 2n , telf . 93 4161429, e-mail : jsi@segurailla.com.

Finalitat del tractament de les seves dades

Portar a terme l’objecte social i les obligacions pròpies de l’entitat. La relació comercial amb els clients per a proporcionar el servei i/o producte contractat. Enviar informació de temes legals, tributaris així com d’altres temes d’actualitat o d’interès. Oferir promocions i productes de forma personalitzada o genèrica tant de forma automàtica com manual.

Temps de conservació de les dades

    Fins que no siguin necessaris o pertinent per la finalitat per la que s’han recollit.
    Quan el titular sol·liciti la seva supressió.
    Es mantindran per a complir amb les obligacions legals pertinents.

Legitimació

La base legal per el tractament de les seves dades és l’execució del contracte de compravenda entre ambdues parts.

Per a l’enviament de promocions i productes la base legal és l’interès legítim del responsable de les dades en el cas en que les dades provinguin de l’execució del contracte de compravenda mentre que serà el consentiment en els casos en que s’hagi sol·licitat de forma expressa.

Destinataris o Tercers als que es poden cedir les dades

Les dades dels clients son susceptibles de ser comunicats a les Administracions tributàries i entitats bancàries per al compliment de les obligacions legals, així com a tercers, per al desenvolupament de les funcions pròpies de l’entitat. Aquestes altres empreses són proveïdores de serveis que col·laboren amb el responsable per a oferir els serveis proporcionats.

Transferències internacionals

Les dades personals no es cediran a tercers situats fora de la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu sense que es compleixin els requisits que s’estableixen en la normativa vigent en protecció de dades.

Drets dels interessats

Qualsevol titular té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals. Vostè com a titular té dret a ; accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o , sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no seran necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir. També podrà sol·licitar la limitació del tractament, que suposarà la conservació de les seves dades només per l’exercici de la defensa de reclamacions, així com sol·licitar la portabilitat de les seves dades. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessos podran oposar-se al tractament de les seves dades o retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que la retirada afecti a la licitud del tractament abans de la seva retirada.

Per a exercir qualsevol dret haurà d’enviar la seva sol·licitud juntament amb la fotocopia del DNI o document identificatiu equivalent a jsi@segurailla.com.

Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control

Vostè pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, que és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, domiciliada a c/ Jorge Juan nº 6 28001 Madrid, quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici els seus drets. Pot enviar una sol·licitud a la (www.agdp.es) seu electrònica o bé a la direcció facilitada.