Simulador de guanys patrimonials

El simulador online de guanys patrimonials en la transmissió d'immobles realitza els càlculs d’acord amb el previst en la llei 35/2006, de 28 de novembre (IRPF).

S'apliquen els coeficients d'abatiment d'acord amb la disposició transitoria novena en els casos en que és pertinent i es realitza una estimació de l'IRPF per determinar el benefici net. Per estudiar tots els altres factors que poden intervenir i determinar els imports exactes es pot posar en contacte amb nosaltres.

Resultat

Introdueixi les dades i apreti Calcular per visualitzar el resultat.